POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA KVALITETA

Politika integrisanog sistema kvaliteta je deo sveukupne poslovne politike PRO-ING-a DOO NOVI SAD kojom se stalno unapređuje upravljanje proizvodnim i poslovnim procesima, upravljanje zaštitom životne sredine, upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu. Ovako postavljena politika sistema kvaliteta obuhvata:

 • Zadovoljenje kupaca i korisnika i sticanje njihovog potpunog poverenja;
 • Razvoj novih usluga i uvođenje novih tehnologija, održavanje tehnološkog i organizacionog nivoa koji omogućava dosezanje najviših nivoa kvaliteta vlastitih usluga;
 • Optimiranje potrošnje materijala, energije i vode;
 • Minimiziranje količine ukupnog otpada i njegovo ispravno uklanjanje i uništavanje;
 • Razvijanje svesti o zaštiti, oplemenjivanju i unapređenju zdrave životne sredine;
 • Optimiranje i ostvarenja bezbednih i zdravih uslova za rad i minimiziranje profesionalnih oboljenja i povreda na radu;
 • Obavezu prevencije povreda i bolesti;
 • Unapređivanje i proširivanje znanja zaposlenih, uvođenje novih metoda rada i računarski podržavanog informacionog sistema i efikasno upravljanje i rukovođenje;
 • Postizanje i održavanje nivoa ekonomičnosti poslovanja koji obezbeđuje stalno poboljšavanje standarda i socijalne sigurnosti zaposlenih i humanizaciju rada, stalno poboljšavanje motivacije za rad i zadovoljstva u radu zaposlenih;
 • Razvijanje osećaja odgovornosti kod zaposlenih za realizaciju ove politike, stimulisanje kreativnosti i inicijative, negovanje dobrih međuljudskih odnosa i timskog rada zaposlenih;
 • Obavezu periodičnog preispitivanja i stalnog poboljšavanja efektivnosti integrisanog sistema kvaliteta prema zahtevima SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OHSAS 18001 i usaglašavanja sa zakonskim i podzakonskim aktima i drugim standardima.

Novi Sad, 10.09.2013.

Direktor,
Goran Vukobratović

 • certificate
 • certificate
 • certificate

Tekući računi:
Banca Intesa AD Beograd 160-932293-95
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Beograd 165-17818-38
Komercijalna Banka AD Beograd 205-187123-58
Matični broj: 08172196
Kapital: € 251.465,48
PIB: 100187472